Havnereglement

Havnereglement 27. Marts 2024
Amtoft Lystbådelaug

1. Forsikring
Alle både som befinder sig på havnens områder SKAL have ansvarsforsikring.

2. Fendere og fortøjninger
Fendere på begge sider af båden. ( minimum 2 stk pr. side )
Fortøjninger i tykkelser som passer til bådens størrelse. Minimum 4 stk. pr. båd.
Det er bådejerens ansvar jævnligt at tilse om båden er forsvarligt fortøjret og med korrekte fendere.

3. Vinteropbevaringspladsen
Vinteropbevaring af både er på pladsen nord for klubhuset.
Vinteropbevaringspladsen skal være ryddet for både og bådvogne senest 2 uger efter fælles søsætning har
fundet sted.
For både som ikke er fjernet fra vinteropbevaringspladsen i henhold til ovennævnte, pålægges ejer dagbøder
af kr. 125,- indtil båden er fjernet.

4. Bådvogne og oplagsplads for vogne
Bådvogne henstilles i perioden ca. medio april til primo Oktober på området vest for rensningsanlæg. Pænt
på række og SKAL være mærket med gul skilt og betalt for henstilling.
Bådvogne skal være dimensioneret til båden og forsvarligt vedligeholdt. Vognen skal mærkes tydeligt med
navn / bådnavn.
Bådvogne som ikke er mærket med navn / bådnavn og som henstår på pladsen 3 uger efter registreret
manglende mærkning, vil blive kørt til skrotning eller bortsolgt til medlemmer der kan være interesserede.
Salgsprisen tilfalder Amtoft Lystbådelaug.

5. Havnearealer
Både skal ligge på den anviste plads i henhold til liggeplanen med mindre der er en anden aftale med
bestyrelsen.
Kaj arealet ved mastekran er i hele længden kun beregnet til kortvarig servicering af både. ( f.eks. rigning,
afrigning, dieseltankning og lign. ) Altså IKKE til dagophold og overnatning !
Kølbåde som bruges til kapsejlads må henstå på parkeringspladsen langs Masteskuret fra 1. Maj til 1.
November. Trailere/vogne som kortvarigt anvendes til f.eks. fiskeri eller jollesejlads henvises til græsarealet
nord for klubhuset.
Slæbestedet skal holdes frit hurtigst muligt efter brug.
Bådmaste skal opbevares i masteskur og SKAL være mærket med gul skilt og betalt for opbevaring. Ingen
maste må ligge frit på havnens områder. Dog er undtaget maste som er for lange og ikke kan være i
masteskur (disse placeres langs stakit til camping pladsen), samt maste som ligger fremme i forbindelse
med forårs- og vinterklargøring.

6. Affald
Det er medlemmernes ansvar, at hjælpe med at holde rent på havnens arealer.
Affaldsfaciliteterne er kun til brug for medlemmer og gæstesejlere. Kabysaffald og lignende skal så vidt
muligt sorteres og deponeres i containere på havnens miljøstation.
Udpumpning af marinetoiletter og tømning af holdingtanke er forbudt i havnen.

7. Miljøfarligt affald
Alle brugere af havnen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre miljøet.
Især affald såsom spildolie, kemikalier, malingsrester, olie filtre, batterier m.m. skal afleveres på forsvarlig
vis, f.eks. på en af Thisted Kommunes Genbrugspladser.
Der henvises i øvrigt til Dansk Sejlunions ”Retningslinjer for miljørigtig håndtering af bundmaling”
Overtrædelse af gældende miljøregler kan medføre erstatningsansvar.

8. Vand
Vandforsyning på alle broer og landpladser nedlukkes i vinterperioden.
Vand må kun benyttes til vandforsyning samt vask og klargøring af båden.

9. El – generelt
Stikdåser i el-standerne er forsynet med 230 V. Der skal benyttes CEE stik med 3 poler.
Strøm til forbrug afregnes via TallyWeb
Amtoft Lystbådelaug fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår på bådens installation, effekter eller
på selve båden som følge af fejl eller manglende tilsyn med bådens elforsyning.

Bestyrelsen for Amtoft Lystbådelaug, 27. Marts 2024

Scroll to top